CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Bạn có thể đăng ký khóa học Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế và bài đánh giá cùng nhau hoặc chỉ đăng ký khóa học hay bài đánh giá.

Mua ngay

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc đăng ký, vui lòng gửi email Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com

Giảm giá

Hội viên ACCA

Giảm giá được áp dụng tự động khi mà Hội viên truy cập ACCA Learning thông qua MyACCA của mình. Khoản giảm giá này sẽ cho phép các hội viên ACCA nhận được khóa học và bài đánh giá với giá £210 và riêng lẻ với giá £130.

Doanh nghiệp và đơn vị giáo dục

Doanh nghiệp hoặc các đơn vị giáo dục muốn cung cấp CertIFR cho nhiều người dùng có thể ký kết hợp đồng giảm giá nhằm tăng tính hiệu quả về chi phí. Mức giá tốt nhất được dành cho Doanh nghiệp đối tác và Đơn vị giáo dục đối tác. Các mức giá này sẽ không tự động được áp dụng. Để đặt hàng hoặc nhận thông tin về giá chiết khấu, vui lòng gửi email Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com