CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Chi phí

Thành viên ACCA

 

£130

 

Giảm giá được áp dụng tự động khi mà Hội viên truy cập ACCA Learning thông qua MyACCA của mình.

 

Không phải thành viên ACCA

 

£175

 

 

Giảm giá nhiều người dung

 

Giảm giá cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và doanh nghiệp được áp dụng dành cho các đơn vị đủ điều kiện. Để đặt hàng hoặc nhận thông tin về giá chiết khấu và điều kiện hợp đồng, vui lòng gửi email về Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com

 

Bạn có thể đăng ký lấy Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế trực tuyến bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết đăng ký ngay trong danh sách Liên kết có liên quan ở phía bên trái của trang.

Các tài liệu khóa học và bài đánh giá cho Chứng chỉ IFRS sẽ được cung cấp cùng nhau với giá £285 hoặc riêng lẻ với chi phí £175 mỗi loại.

Giảm giá

Hội viên ACCA được giảm giá cho học Chứng chỉ này. Các tài liệu khóa học và bài đánh giá sẽ được cung cấp cùng nhau với giá £210 hoặc riêng lẻ với chi phí £130 mỗi loại. Giảm giá được áp dụng tự động khi mà Hội viên truy cập ACCA Learning thông qua MyACCA của mình.

Doanh nghiệp hoặc các đơn vị giáo dục muốn cung cấp CertIFR cho nhiều người dùng có thể ký kết hợp đồng giảm giá nhằm tăng tính hiệu quả về chi phí. Các mức giá này sẽ không tự động được áp dụng. Để đặt hàng hoặc nhận thông tin về giá chiết khấu, vui lòng gửi email  Student.RegistrationEscalations@accaglobal.com