Πιστοποιητικό στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Cert IFR)

Πρόγραμμα σπουδών

1. Η φύση και η λειτουργία του ΣΔΛΠ (IASB®, 'the Board')

 • Η προέλευση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB®, «το Συμβούλιο»)
 • Η δομή του Ιδρύματος ΔΠΧΑ (IFRS®)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - ΔΛΠ (IAS® Standards) και Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ (IFRS® Standards) σε ισχύ
 • Ο σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Το εννοιολογικό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.

2.    Η κατάσταση και χρήση των ΔΠΧΑ διεθνώς

 • Σύντομη περίληψη της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Πρότυπα IFRS®) σε διαφορετικές δικαιοδοσίες
 • Ανάπτυξη του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΣΔΛΠ (IASB®, 'the Board') και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ (IFRS® Standards)
 • ΔΠΧΑ για μικρές και μικρομεσαίες οντότητες.

3.    Παρουσίαση και έσοδα

 • ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
 • ΔΠΧΠ 15, Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
 • ΔΛΠ 8, Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη

4.    Στοιχεία ενεργητικού & υποχρεώσεις - 1ο μέρος

 • ΔΛΠ 16, Ενσώματα Πάγια
 • ΔΛΠ 38, Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε ακίνητα
 • ΔΛΠ 36, Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • ΔΛΠ 23, Κόστος δανεισμού
 • ΔΛΠ 20, Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης
 • ΔΛΠ 2, Αποθέματα
 • ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις
 • ΔΠΧΠ 5, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες

5.    Στοιχεία ενεργητικού & υποχρεώσεις - 2ο μέρος

 • ΔΠΧΠ 13, Επιμέτρηση εύλογης αξίας
 • ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίαση
 • ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση
 • ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις
 • ΔΛΠ 37, Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠ 10, Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
 • ΔΛΠ 19, Παροχές σε εργαζομένους
 • ΔΛΠ 12, Φόροι εισοδήματος
 • ΔΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
 • ΔΛΠ 41, Γεωργία
 • ΔΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και αξιολόγηση ορυκτών πόρων.

6.    Λογιστική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Λογιστική Ομίλων)

 • ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΛΠ 27, (αναθεώρηση 2011) Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
 • ΔΠΧΑ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων
 • ΔΛΠ 28, (αναθεώρηση 2011) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
 • ΔΠΧΠ 11, Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
 • ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες
 • ΔΛΠ 21, Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος
 • ΔΛΠ 29, Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

7.    Πρότυπα γνωστοποιήσεων

 • ΔΛΠ 7, Κατάσταση ταμειακών ροών
 • ΔΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
 • ΔΛΠ 33, Κέρδη ανά μετοχή
 • ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά
 • ΔΠΧΠ 4, Ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • ΔΠΧΑ 1, Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ
 • ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τομείς.

8.    Σημαντικές Διαφορές μεταξύ UK/US GAAP και ΔΠΧΑ

9.    Τρέχουσες εξελίξεις στα ΔΠΧΑ (IFRS®)

 • Σύγκλιση μεταξύ ΔΠΧΑ και US GAAP
 • Σύγκλιση μεταξύ ΔΠΧΑ και UΚ GAAP
 • Το πλάνο εργασιών του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΣΔΛΠ (IASB®, 'the Board')

Πληροφορίες σχετικά με την επικαιροποίηση διδακτέας ύλης και αξιολογήσεων

Η ACCA διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Πιστοποιητικού. Αυτό περιλαμβάνει γνώσεις, τεχνικές, αρχές, θεωρίες και έννοιες που καθορίζονται στη διδακτέα ύλη και στα εξεταστέα έγγραφα που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών.

Επικαιροποιούμε το υλικό, το αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης και τα εξεταστέα έγγραφα μια φορά το χρόνο για να υποδείξουμε ποιοι κανονισμοί και νόμοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιολογηθούν. Τα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, η εξεταστέα ύλη, το υλικό και οι αξιολογήσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ACCA την 1η Απριλίου ή κατά την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Κανονισμός που εκδόθηκε ή νόμος που ψηφίστηκε πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους θα βρίσκεται στις αξιολογήσεις για την λήψη του Πιστοποιητικού από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Κανονισμός που εκδόθηκε ή νόμος που ψηφίστηκε σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες μπορεί να εξεταστεί ακόμη και αν η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι στο μέλλον. Ο όρος «εκδοθείς» ή «ψηφισθείς» αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εγκριθεί επίσημα ο κανονισμός ή ο νόμος. Ο όρος «έναρξη ισχύος» αναφέρεται στο πότε πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός ή ο νόμος για τις συναλλαγές και τις επιχειρηματικές πρακτικές των οντοτήτων.

Το πρόγραμμα σπουδών και η ύλη παρέχουν λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με το βάθος και το επίπεδο στο οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση επί των εξεταστέων εγγράφων. Συνεπώς, ο οδηγός μελέτης πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστέα έγγραφα που απαριθμούνται στο σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης.