BAKER TILLY A&C

TIÊU CHÍ MIỄN GIẢM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI BAKER TILLY A&C DÀNH CHO HỌC VIÊN ACCA

BakerTilly A&C

Tham gia chương trình FAST TRACK, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA và được miễn phỏng vấn theo 3 cấp độ ưu tiên

Vị trí ứng tuyển

Trình độ tiếng Anh

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang ứng tuyển

Trợ lý và Thực tập Kiểm toán (Audit Associate/ Intern)

Không yêu cầu

Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra năng lực đối với học viên đã hoàn tất từ 2 trong 3 môn F1, F2, F3

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra năng lực, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm/nhân sự đối với học viên hoàn tất từ 3 môn F3, F7, F8

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra năng lực, phỏng vấn nhóm & vào thẳng vòng phỏng vấn cuối cùng cho học viên ACCA đã hoàn tất Advanced Diploma - hoàn tất từ F1 đến F9

Vui lòng đọc tin đăng tuyển tại ACCA Careers tại Đây

Trợ lý và Thực tập Thuế và Tư vấn (Tax and Advisory Associate/ Intern)

Không yêu cầu

Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra năng lực đối với học viên đã hoàn tất từ 2 trong 3 môn F1, F2, F3

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra năng lực, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm/nhân sự đối với học viên hoàn tất từ 2 trong 3 môn F4, F6, F7

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra năng lực, phỏng vấn nhóm/nhân sự & vào thẳng vòng phỏng vấn cuối cùng cho học viên ACCA đã hoàn tất Advanced Diploma - (từ F1 đến F9)

Vui lòng đọc tin đăng tuyển tại ACCA Careers tại Đây

ACCA – MỘT VĂN BẰNG TOÀN CẦU, TRIỆU CƠ HỘI KHỞI ĐẦU