CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Giáo trình

1. Bản chất và các hoạt động của IASB

 • Nguồn gốc của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB®, "Hội đồng")
 • Cấu trúc của IFRS Foundation
 • Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Chuẩn mực IAS®) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (Chuẩn mực IFRS®) hiện đang được lưu hành
 • Mục đích của các báo cáo tài chính – Khung Khái niệm về Báo cáo Tài chính

2. Trạng thái và việc sử dụng các Chuẩn mực IFRS trên khắp thế giới

 • Một bản tóm tắt ngắn gọn về việc thông qua các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (Chuẩn mực IFRS® ở các khu vực pháp lý khác nhau.
 • Sự lớn mạnh của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB®, "Hội đồng") và các Chuẩn mực IFRS
 • Chuẩn mực IFRS và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Doanh thu, kê khai và lợi nhuận

 • IAS 1 Trình bày Báo cáo Tài chính
 • IFRS 15 Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng
 • IAS 8 Chính sách Kế toán, Thay đổi trong Ước tính Kế toán và Sai sót

4. Hạch toán tài sản dài hạn

 • IAS 16 Tài sản, Nhà xưởng và thiết bị
 • IAS 40 Bất động sản Đầu tư
 • IAS 23 Chi phí đi vay
 • IFRS 5 Tài sản Dài hạn được Nắm giữ để Bán và Hoạt động bị Gián đoạn

5. Hạch toán các tài sản, các khoản suy giảm giá trị và các khoản trợ cấp

 • IAS 38 Tài sản Vô hình
 • IAS 36 Suy giảm giá trị tài sản
 • IAS 20 Kế toán các Khoản trợ cấp của Chính phủ và Thuyết minh Hỗ trợ của Chính phủ
 • IAS 2 - Hàng tồn kho

6. Hạch toán thuê tài sản và tài sản chuyên dụng

 • IFRS 16 Thuê tài sản
 • IAS 41 Nông nghiệp
 • IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

7. Hạch toán công cụ tài chính

 • IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày
 • IFRS 9 Công cụ tài chính
 • IFRS 7 Công cụ tài chính: Thuyết minh
 • IFRS 13 Đo lường Giá trị Hợp lý
 • IFRS 4 và IFRS 17 Các hợp đồng bảo hiểm

8. Hạch toán nợ phải trả

 • IAS 37 Các khoản dự phòng, Nợ tiềm tàng và Tài sản tiềm tàng
 • IAS 19 Phúc lợi cho Người lao động
 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu

9. Kế toán tập đoàn - phần 1

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IAS 27 Báo cáo tài chính riêng
 • IFRS 3 Hợp nhất Kinh doanh

10. Kế toán tập đoàn - phần 2

 • IFRS 11 Thỏa thuận chung
 • IAS 28 Khoản đầu tư vào Công ty liên kết và Công ty liên doanh
 • IFRS 12 Thuyết minh lợi ích ở các đơn vị khác
 • IAS 21 Ảnh hưởng của các thay đổi về Tỷ giá hối đoái
 • IAS 29 Báo cáo tài chính đối với nền kinh tế siêu lạm phát

11. Công bố và các Chuẩn mực khác

 • IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IFRS 8 Bộ phận hoạt động
 • IAS 24 Thuyết minh thông tin về các bên liên quan
 • IAS 33 Lãi trên cổ phiếu
 • IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ
 • IAS 10 Sự kiện sau Kỳ Báo cáo
 • IFRS 1 Lần đầu áp dụng IFRS

12. Những khác biệt chính giữa Chuẩn mực IFRS và GAAP Vương quốc Anh

13. Các vấn đề hiện hành trong Chuẩn mực IFRS

 • Hội tụ của Chuẩn mực IFRS với GAAP Hoa Kỳ
 • Hội tụ của Chuẩn mực IFRS với GAAP Vương quốc Anh
 • Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Back to top

Thông tin về cập nhật giáo trình, tài liệu và bài đánh giá

ACCA bảo lưu quyền kiểm tra bất cứ điều gì có trong giáo trình học của Chứng chỉ này. Điều này bao gồm kiến thức, kỹ thuật, nguyên tắc, lý thuyết và khái niệm như được quy định trong giáo trình và trong các tài liệu ôn thi có chứa trong giáo trình.

Chúng tôi cập nhật các tài liệu, giáo trình và tài liệu ôn thi mỗi năm một lần để chỉ ra những quy định và luật pháp nào có thể được đánh giá. Các giáo trình cập nhật, tài liệu ôn thi, tài liệu và bài đánh giá được tải lên trang web ACCA vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 4 hàng năm.

Quy định được ban hành hoặc luật được thông qua vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm sẽ được đánh giá trong các chứng chỉ từ đầu tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 3 năm sau.

Quy định được ban hành hoặc luật được thông qua theo các ngày nêu trên có thể được kiểm tra ngay cả khi ngày có hiệu lực là trong tương lai. Thuật ngữ 'được ban hành' hoặc 'được thông qua' liên quan đến thời điểm quy định hoặc luật đã được chính thức phê duyệt. Thuật ngữ 'có hiệu lực' liên quan đến thời điểm các quy định hoặc luật phải được áp dụng cho các giao dịch của tổ chức và thực tiễn kinh doanh.

Giáo trình và tài liệu sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn về độ sâu và mức độ mà các tài liệu ôn thi sẽ được đánh giá. Do đó, nên đọc hướng dẫn học tập cùng với giáo trình và các tài liệu ôn thi được liệt kê trong giáo trình liên quan.