CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Khóa học e-learning của chúng tôi là phần giới thiệu về các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Các kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề theo quy định của từng nước có thể cập nhật các kỹ năng của họ để đáp ứng những thách thức và yêu cầu liên quan đến việc áp dụng và triển khai IFRS tại nơi làm việc của mình. Khuyến cáo người học nên có kiến thức nền tảng về học thuật hoặc nghề nghiệp đối với lập và trình bày báo cáo tài chính trước khi bắt đầu Cert IFR.

Khóa học này cũng mang lại lợi ích cho các hội viên ACCA mà hoàn tất việc học ACCA trước khi thực tế áp dụng IFRS. Đối với các hội viên ACCA  đã hoàn tất học ACCA dựa trên các môn học có kiến thức IFRS, Cert IFR là một cơ hội để cập nhật kiến thức IFRS của họ cho các ấn phẩm gần đây của IASB.

Tải về tài liệu trong hộp tài liệu liên quan ở cuối trang này để tìm hai câu hỏi trong bài đánh giá CertIFR mẫu. Những câu hỏi này sẽ giúp bạn đánh giá liệu chứng chỉ này có phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp của bạn hay không.