CertIFR - Chứng chỉ về Báo cáo Tài chính Quốc tế

Khóa học trực tuyến này bao gồm tất cả các tài liệu học tập mà bạn cần đến, mặc dù học viên sẽ được hưởng lợi từ việc có một bản sao cuốn sách Chuẩn mực Kế toán Quốc tế của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), mà bạn có thể đặt hàng từ trang web của IASB trong danh sách Liên kết có liên quan ở bên trái của trang.

Nếu bạn đang áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại nơi làm việc và muốn được công nhận chính thức về các kỹ năng của mình, bạn có thể đăng ký chỉ thực hiện bài đánh giá CertIFR trực tuyến. Nếu bạn không cần chứng chỉ, nhưng vẫn muốn có thêm kiến thức trong lĩnh vực này, bạn có thể chọn chỉ riêng khóa học.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến bất cứ lúc nào. Khi đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ có quyền truy cập vào khóa học trực tuyến và các bài đánh giá trong sáu tháng. Thông thường, một học viên sẽ mất 20 giờ để học tập suốt khóa học này.

Khi học tập để lấy một bằng cấp khác trong vai trò Hội viên ACCA, hoạt động này có thể được tính vào quá trình nâng cao chuyên môn (CPD) của bạn. Chứng chỉ này được đánh giá bằng một kỳ thi kéo dài một giờ với các câu hỏi trắc nghiệm.

Điểm đạt yêu cầu là 50%.

Phí này bao gồm hai lần thử làm lại bài đánh giá nếu bạn không đạt nhưng phải được thực hiện trong vòng sáu tháng kể từ khi truy cập vào khóa học trực tuyến. Nếu không đạt sau ba lần thử, bạn sẽ cần phải trả một khoản phí đăng ký nữa để thử làm lại bài đánh giá, cho phép bạn có thêm ba lần thử nữa để vượt qua.